លទ្ធផល - Bundesliga 2023/2024, Germany

Bundesliga
Bundesliga

Bundesliga

អ្នកតាមដាន 2.9M

18
18

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
01
FC Augsburg
FC Augsburg
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
11
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
RB Leipzig
RB Leipzig

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
32
VfL Bochum
VfL Bochum
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
31
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Augsburg

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
20
FC Augsburg
FC Augsburg
Union Berlin
Union Berlin

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
11
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Werder Bremen
Werder Bremen

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
15
1. FC Köln
1. FC Köln
RB Leipzig
RB Leipzig

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
20
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Union Berlin
Union Berlin

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
22
SC Freiburg
SC Freiburg
FC Bayern München
FC Bayern München

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
21
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
FSV Mainz
FSV Mainz

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
01
1. FC Köln
1. FC Köln
Werder Bremen
Werder Bremen

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
30
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
SC Freiburg
SC Freiburg

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
11
FSV Mainz
FSV Mainz
Union Berlin
Union Berlin

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
00
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
10
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
FSV Mainz
FSV Mainz

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
10
FC Bayern München
FC Bayern München
Union Berlin
Union Berlin

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
30
FC Bayern München
FC Bayern München
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
22
Borussia M'gladbach
Borussia M'gladbach
Werder Bremen
Werder Bremen

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
31
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
VfL Bochum
VfL Bochum

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
01
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
1. FC Köln
1. FC Köln

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
01
1. FC Köln
1. FC Köln
FC Bayern München
FC Bayern München

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
40
Borussia M'gladbach
Borussia M'gladbach
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
12
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
VfL Bochum
VfL Bochum

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
22
VfL Bochum
VfL Bochum
FSV Mainz
FSV Mainz

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
10
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Werder Bremen
Werder Bremen

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
22
Borussia M'gladbach
Borussia M'gladbach
FSV Mainz
FSV Mainz

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
13
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
31
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
22
FC Bayern München
FC Bayern München
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
22
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
51
RB Leipzig
RB Leipzig
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
04
Werder Bremen
Werder Bremen
FC Bayern München
FC Bayern München