លទ្ធផល - Capital Territory NPL Women 2024, Australia

Capital Territory NPL Women
Capital Territory NPL Women

Capital Territory NPL Women

អ្នកតាមដាន 205

4
23

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
12
West Canberra Wanderers FC
West Canberra Wanderers FC
Canberra Olympic SC
Canberra Olympic SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
42
Canberra Croatia FC
Canberra Croatia FC
West Canberra Wanderers FC
West Canberra Wanderers FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
30
Canberra Croatia FC
Canberra Croatia FC
Tuggeranong United FC
Tuggeranong United FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
03
Tuggeranong United FC
Tuggeranong United FC
Gungahlin United FC
Gungahlin United FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
20
Belconnen United FC
Belconnen United FC
Canberra Olympic SC
Canberra Olympic SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
41
Gungahlin United FC
Gungahlin United FC
West Canberra Wanderers FC
West Canberra Wanderers FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
03
West Canberra Wanderers FC
West Canberra Wanderers FC
Belconnen United FC
Belconnen United FC