លទ្ធផល - LigaPro Primera A 2024, Ecuador

LigaPro Primera A
LigaPro Primera A

LigaPro Primera A

អ្នកតាមដាន 34.6k

1
18

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
00
Cumbaya FC
Cumbaya FC
Libertad Loja
Libertad Loja

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
21
Liga de Quito
Liga de Quito
Delfin SC
Delfin SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
01
Imbabura Sporting Club
Imbabura Sporting Club
CSD Macara
CSD Macara

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
50
Liga de Quito
Liga de Quito
Imbabura Sporting Club
Imbabura Sporting Club

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
11
Orense SC
Orense SC
CS Emelec
CS Emelec

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
11
Delfin SC
Delfin SC
Libertad Loja
Libertad Loja

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
00
Imbabura Sporting Club
Imbabura Sporting Club
Cumbaya FC
Cumbaya FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
20
CS Emelec
CS Emelec
Delfin SC
Delfin SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
21
Cumbaya FC
Cumbaya FC
Mushuc Runa SC
Mushuc Runa SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
30
CSD Macara
CSD Macara
Libertad Loja
Libertad Loja

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
01
Libertad Loja
Libertad Loja
CD Universidad Catolica del Ecuador
CD Universidad Catolica del Ecu...

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
21
Liga de Quito
Liga de Quito
CSD Macara
CSD Macara