លទ្ធផល - National 2023/2024, Francia

National
National

National

អ្នកតាមដាន 9886

11
17

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
30
AS Nancy Lorraine
AS Nancy Lorraine
Dijon FCO
Dijon FCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
13
US Orleans
US Orleans
Le Mans FC
Le Mans FC
ផព
32
Red Star FC
Red Star FC
FC Rouen
FC Rouen

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
11
FC Versailles 78
FC Versailles 78
US Avranches
US Avranches

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
01
FC Martigues
FC Martigues
Red Star FC
Red Star FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
22
FC Versailles 78
FC Versailles 78
FC Rouen
FC Rouen

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
11
Le Mans FC
Le Mans FC
Dijon FCO
Dijon FCO

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
Nîmes Olympique
Nîmes Olympique
FC Martigues
FC Martigues