លទ្ធផល - NSW Premier League 2024, Australia

NSW Premier League
NSW Premier League

NSW Premier League

អ្នកតាមដាន 2086

16
8

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
31
Sydney FC Youth
Sydney FC Youth U23
Hills United FC Brumbies
Hills United FC Brumbies

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
10
Manly United FC
Manly United FC
Sydney FC Youth
Sydney FC Youth U23

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
33
Central Coast Mariners
Central Coast Mariners U23
St George Saints FC
St George Saints FC U20

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
13
Sydney FC Youth
Sydney FC Youth U23
NWS Spirit
NWS Spirit

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
11
Manly United FC
Manly United FC
Sydney United
Sydney United

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
13
Sydney FC Youth
Sydney FC Youth U23
St George City FA
St George City FA

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
00
Sydney FC Youth
Sydney FC Youth U23
Sutherland Sharks
Sutherland Sharks

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
02
Manly United FC
Manly United FC
Sydney Olympic FC
Sydney Olympic FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
41
Sydney FC Youth
Sydney FC Youth U23
Central Coast Mariners
Central Coast Mariners U23

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
11
NWS Spirit
NWS Spirit
Sydney United
Sydney United

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
20
Sydney FC Youth
Sydney FC Youth U23
Manly United FC
Manly United FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
30
Manly United FC
Manly United FC
St George Saints FC
St George Saints FC U20