លទ្ធផល - South Australia NPL, Women 2023, Australia

South Australia NPL, Women
South Australia NPL, Women

South Australia NPL, Women

អ្នកតាមដាន 572

10
30

ឆាប់ៗនេះ

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ

លទ្ធផល

ផព
22
Salisbury Inter
Salisbury Inter
FFSA NTC
FFSA NTC
ផព
22
Adelaide Comets FC
Adelaide Comets FC
FFSA NTC
FFSA NTC
មើលប្រកួតទាំងអស

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
13
Flinders United Wfc
Flinders United Wfc
Adelaide City
Adelaide City

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
11
Adelaide City
Adelaide City
FFSA NTC
FFSA NTC

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
00
West Adelaide
West Adelaide
Salisbury Inter
Salisbury Inter

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
10
Flinders United Wfc
Flinders United Wfc
West Adelaide
West Adelaide

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
20
FFSA NTC
FFSA NTC
West Torrens Birkalla
West Torrens Birkalla

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
31
West Adelaide
West Adelaide
Adelaide University
Adelaide University

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
40
Adelaide Comets FC
Adelaide Comets FC
Metro United
Metro United

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
21
West Torrens Birkalla
West Torrens Birkalla
FFSA NTC
FFSA NTC

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
10
Fulham United
Fulham United
Adelaide City
Adelaide City

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
20
West Adelaide
West Adelaide
Metro United
Metro United