តារាង - U17 European Championship 2023, International Youth

U17 European Championship
U17 European Championship

U17 European Championship

អ្នកតាមដាន 7809

17
2
U17 European Championship - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Poland
Poland U17
3
2
0
1
10
7
3
6
2
Ireland
Ireland U17
3
2
0
1
8
7
1
6
3
Hungary
Hungary U17
3
1
0
2
8
9
-1
3
4
Wales
Wales U17
3
1
0
2
3
6
-3
3

Playoffs
U17 European Championship - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Spain
Spain U17
3
2
1
0
6
3
3
7
2
Serbia
Serbia U17
3
1
1
1
5
5
0
4
3
Italy
Italy U17
3
1
0
2
4
4
0
3
4
Slovenia
Slovenia U17
3
1
0
2
5
8
-3
3

Playoffs
U17 European Championship - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Germany
Germany U17
3
3
0
0
10
1
9
9
2
France
France U17
3
1
1
1
5
5
0
4
3
Portugal
Portugal U17
3
1
1
1
3
6
-3
4
4
Scotland
Scotland U17
3
0
0
3
2
8
-6
0

Playoffs
U17 European Championship - Group D
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
England
England U17
3
2
1
0
5
1
4
7
2
Switzerland
Switzerland U17
3
2
1
0
4
1
3
7
3
Croatia
Croatia U17
3
0
1
2
2
4
-2
1
4
Netherlands
Netherlands U17
3
0
1
2
2
7
-5
1

Playoffs