តារាង Stoke City - Hull City (2-0), Championship 2018, Inglaterra

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Championship
កំពស់មធ្យម
183.4 cm
180.5 cm
អាយុមធ្យម
25.5 ឆ្នាំ
23.4 ឆ្នាំ
សំណុ