ក្រុមដំបូង Stoke City - Hull City (2-0), Championship 2018, Inglaterra

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Championship
កំពស់មធ្យម
181.4 cm
181.6 cm
អាយុមធ្យម
25.2 ឆ្នាំ
24.3 ឆ្នាំ
សំណុ
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព