តារាង Stoke City - Hull City (2-0), Championship 2018, England

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Championship
កំពស់មធ្យម
182.7 cm
180 cm
អាយុមធ្យម
25.5 ឆ្នាំ
24.5 ឆ្នាំ
សំណុ