វីដេអូ Arsenal - Everton (2-0), Club Friendly Games 2022, International Clubs

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២២-០៧-១៦ ២៣:០០
ការប្រជែង
Club Friendly Games
កំពស់មធ្យម
181.8 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
23 ឆ្នាំ
26.6 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Mikel Arteta
Frank Lampard
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២២ ឧសភា
ផព
51
Arsenal
Everton
០៦ ធ្នូ
ផព
21
Everton
Arsenal
២៣ មេសា
ផព
01
Arsenal
Everton
១៩ ធ្នូ
ផព
21
Everton
Arsenal
២៣ កុម្ភៈ
ផព
32
Arsenal
Everton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព