ស្ថិតិ Brighton & Hove Albion - Everton (1-0), Premier League 2018, Inglaterra

កម្មសិទ្ធិ

46%
54%

ស៊ុត

5
10

ស៊ុតចំទី

3
3

ទាត់បាល់ជ្រុង

6
6

ហ្វីឃីក

12
11

ជំហរក្រៅល្បែង

2
1

បោះបាល់

36
34

រក្សាទុក

3
2
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
30 597
កំពស់មធ្យម
180.8 cm
185.3 cm
អាយុមធ្យម
25.3 ឆ្នាំ
26.4 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
31
Everton
Everton
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
ផព
20
Everton
Everton
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
ផព
11
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Everton
Everton