វីដេអូ Brighton & Hove Albion - Everton (1-0), Premier League 2018, England

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
30 597
កំពស់មធ្យម
180.1 cm
185.5 cm
អាយុមធ្យម
24.1 ឆ្នាំ
26.2 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
31
Everton
Everton
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
ផព
20
Everton
Everton
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
ផព
11
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Everton
Everton