ក្រុមដំបូង Everton - Brighton & Hove Albion (4-2), Premier League 2020, Inglaterra

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Simon Hooper
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
180.9 cm
អាយុមធ្យម
26.3 ឆ្នាំ
23.8 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Carlo Ancelotti
Graham Potter
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
Everton
Everton
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
ផព
32
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Everton
Everton
ផព
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Everton
Everton
ផព
31
Everton
Everton
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
ផព
20
Everton
Everton
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព