ស្ថិតិ Everton - Brighton & Hove Albion (4-2), Premier League 2020, England

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មសិទ្ធិ

53%
47%

ទាត់បាល់ជ្រុង

3
10

ជំហរក្រៅល្បែង

0
2

ហ្វីឃីក

16
13

បោះបាល់

12
16
ស៊ុត

ស៊ុតមិនចំទី

2
4

ស៊ុតចំទី

6
3
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

1
2
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Simon Hooper
កំពស់មធ្យម
185.3 cm
180.6 cm
អាយុមធ្យម
26.5 ឆ្នាំ
23.8 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Carlo Ancelotti
Graham Potter
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
Everton
Everton
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
ផព
32
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Everton
Everton
ផព
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Everton
Everton
ផព
31
Everton
Everton
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
ផព
20
Everton
Everton
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion