ក្រុមដំបូង Everton - Liverpool (0-0), Premier League 2018, England

ក្រុមដំបូង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
185.6 cm
183.6 cm
អាយុមធ្យម
26.3 ឆ្នាំ
24.5 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
21
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton
ផព
11
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton