ក្រុមដំបូង Everton - Southampton (1-1), Premier League 2020, Inglaterra

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
181.3 cm
អាយុមធ្យម
26.3 ឆ្នាំ
24.4 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
12
Southampton
Southampton
Everton
Everton
ផព
21
Southampton
Southampton
Everton
Everton
ព/ន
11
Everton
Everton
Southampton
Southampton
ផព
21
Everton
Everton
Southampton
Southampton
ផព
11
Everton
Everton
Southampton
Southampton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព