ស្ថិតិ Everton - Southampton (1-1), Premier League 2020, England

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២០-០៧-០៩ ១៧:០០
ការប្រជែង
Premier League
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
181.6 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
24.7 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
០៩ វិច្ឆិកា
ផព
12
Southampton
Everton
១៩ មករា
ផព
21
Southampton
Everton
០២ តុលា
ព/ន
11
Everton
Southampton
១៨ សីហា
ផព
21
Everton
Southampton
០៥ ឧសភា
ផព
11
Everton
Southampton
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព