ក្រុមដំបូង Everton - West Ham (0-1), Premier League 2021, England

កម្មសិទ្ធិ

60%
40%

ស៊ុត

6
9

ស៊ុតចំទី

2
5

ទាត់បាល់ជ្រុង

5
4

ហ្វីឃីក

7
11

ជំហរក្រៅល្បែង

2
0

បោះបាល់

16
17

រក្សាទុក

4
2
វីដេអូ
ហាយឡាយ
២ ឆ្នាំមុន - youtube.com
វីដេអូ
ស្ថិតិ

កម្មសិទ្ធិ

60%
40%

ស៊ុតចំទី

2
5
ស្ថិតិ
ហាយឡាយ
២ ឆ្នាំមុន - youtube.com
EVERY EVERTON GOAL IN 2020! | ALL 59 STRIKES OF THE YEAR!
២ ឆ្នាំមុន - youtube.com
TOP TEN WEST HAM UNITED GOALS | 2020
២ ឆ្នាំមុន - youtube.com
LIVE EVERTON V WEST HAM UNITED PRESS CONFERENCE | ANCELOTTI PREVIEWS NEW YEAR’S DAY ENCOUNTER
២ ឆ្នាំមុន - youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២១-០១-០១ ១៧:៣០
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Kevin Friend
កំពស់មធ្យម
184.1 cm
182.3 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
25.2 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Carlo Ancelotti
David Moyes
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
៣០ កញ្ញា
ផព
41
Everton
West Ham
១៨ មករា
ផព
11
West Ham
Everton
១៩ តុលា
ផព
20
Everton
West Ham
៣០ មីនា
ផព
02
West Ham
Everton
១៦ កញ្ញា
ផព
13
Everton
West Ham
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព