ស្ថិតិ Everton - West Ham (0-1), Premier League 2021, England

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មសិទ្ធិ

60%
40%

ទាត់បាល់ជ្រុង

5
4

ជំហរក្រៅល្បែង

2
0

ហ្វីឃីក

7
11

បោះបាល់

16
17
ស៊ុត

ស៊ុតមិនចំទី

4
4

ស៊ុតចំទី

2
5
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

4
2
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
ពហុ/កដ
Goodison Park
ឣជកណ
Kevin Friend
កំពស់មធ្យម
185.8 cm
181.4 cm
អាយុមធ្យម
26.1 ឆ្នាំ
26.3 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Carlo Ancelotti
David Moyes
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
41
Everton
Everton
West Ham
West Ham
ផព
11
West Ham
West Ham
Everton
Everton
ផព
20
Everton
Everton
West Ham
West Ham
ផព
02
West Ham
West Ham
Everton
Everton
ផព
13
Everton
Everton
West Ham
West Ham