ក្រុមដំបូង Hull City - Queens Park Rangers (4-0), Championship 2018, England

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Championship
កំពស់មធ្យម
181.6 cm
181.7 cm
អាយុមធ្យម
24.3 ឆ្នាំ
25.4 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
21
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers
Hull City
Hull City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព