ស្ថិតិ Hull City - Queens Park Rangers (4-0), Championship 2018, Inglaterra

ស្ថិតិ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Championship
កំពស់មធ្យម
181.6 cm
181.7 cm
អាយុមធ្យម
24.2 ឆ្នាំ
25.4 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
21
Queens Park Rangers
Queens Park Rangers
Hull City
Hull City
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព