តារាង Liverpool - Everton (1-0), FA Cup 2020, England

តារាង
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
FA Cup
កំពស់មធ្យម
183.6 cm
185.6 cm
អាយុមធ្យម
24.5 ឆ្នាំ
26.3 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
52
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton
ផព
00
Everton
Everton
Liverpool
Liverpool
ផព
10
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton
ផព
00
Everton
Everton
Liverpool
Liverpool
ផព
21
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton