ស្ថិតិ Liverpool - Everton (1-0), Premier League 2018, England

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មសិទ្ធិ

58%
42%

ទាត់បាល់ជ្រុង

8
1

ជំហរក្រៅល្បែង

1
3

ហ្វីឃីក

10
13

បោះបាល់

26
15
ស៊ុត

ស៊ុតមិនចំទី

9
4

ស៊ុតចំទី

4
3
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

3
3
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
51 756
កំពស់មធ្យម
181.6 cm
185.8 cm
អាយុមធ្យម
23.5 ឆ្នាំ
26.1 ឆ្នាំ
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
00
Everton
Everton
Liverpool
Liverpool
ផព
21
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton
ផព
11
Liverpool
Liverpool
Everton
Everton