វីដេអូ Romania - Northern Ireland (1-1), Int. Friendly Games, Men 2024, International

វីដេអូ
មិនមានទិន្នន័យ​ទេ
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Int. Friendly Games, Men
ឣជកណ
Kristoffer Karlsson
កំពស់មធ្យម
183 cm
183.3 cm
អាយុមធ្យម
27.2 ឆ្នាំ
25.1 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Eduard Iordanescu
Michael O'Neill
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Northern Ireland
Northern Ireland
Romania
Romania
ផព
11
Romania
Romania
Northern Ireland
Northern Ireland
ផព
00
Northern Ireland
Northern Ireland
Romania
Romania
ផព
20
Romania
Romania
Northern Ireland
Northern Ireland