ទាំងអស់ - Brazil, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Brazil
Brazil

Brazil

អ្នកតាមដាន 160.9k

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
01
Perù
Perù
Brasile
Brasile

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
51
Brasile
Brasile
Bolivia
Bolivia

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
24
Brasile
Brasile
Senegal
Senegal

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
41
Brasile
Brasile
Guinea
Guinea

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
21
Marocco
Marocco
Brasile
Brasile

Quarti di finale
ព/ន
11
Croazia
Croazia
Brasile
Brasile

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
10
Camerun
Camerun
Brasile
Brasile

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
10
Brasile
Brasile
Svizzera
Svizzera

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
20
Brasile
Brasile
Serbia
Serbia

Quarti di finale
ផព
10
Brasile
Brasile
Cile
Cile

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
11
Brasile
Brasile
Ecuador
Ecuador

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
21
Brasile
Brasile
Colombia
Colombia

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
40
Brasile
Brasile
Perù
Perù

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
30
Brasile
Brasile
Venezuela
Venezuela

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
Brasile
Brasile
Venezuela
Venezuela

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
Uruguay
Uruguay
Brasile
Brasile