លទ្ធផល - Brasilien, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Brasilien
Brasilien

Brasilien

អ្នកតាមដាន 160.9k

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
01
Perú
Perú
Brasil
Brasil

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
51
Brasil
Brasil
Bolivia
Bolivia

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
24
Brasil
Brasil
Senegal
Senegal

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
41
Brasil
Brasil
Guinea
Guinea

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
21
Marruecos
Marruecos
Brasil
Brasil

Cuartos de final
ព/ន
11
Croacia
Croacia
Brasil
Brasil

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
10
Camerún
Camerún
Brasil
Brasil

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
10
Brasil
Brasil
Suiza
Suiza

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
20
Brasil
Brasil
Serbia
Serbia

Cuartos de final
ផព
10
Brasil
Brasil
Chile
Chile

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
11
Brasil
Brasil
Ecuador
Ecuador

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
21
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
40
Brasil
Brasil
Perú
Perú

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
30
Brasil
Brasil
Venezuela
Venezuela

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
Brasil
Brasil
Venezuela
Venezuela

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
Uruguay
Uruguay
Brasil
Brasil