លទ្ធផល - Eintracht Trier U19, Germany (បុរស)

Eintracht Trier
Eintracht Trier

Eintracht Trier U19

អ្នកតាមដាន 0

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
10
SSV Reutlingen
SSV Reutlingen U19
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
20
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19
Astoria Walldorf
Astoria Walldorf U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
11
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19
FC Viktoria Köln
FC Viktoria Köln U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
50
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98 U19
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
16
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
23
Eintracht Trier
Eintracht Trier U19
Karlsruher SC
Karlsruher SC U19

ទាំងអស់

មិនមានទិន្នន័យ​ទេ