ទាំងអស់ - France U17, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

France
France

France U17

អ្នកតាមដាន 470

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
00
Norway
Norway U17
France
France U17

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
03
USA
USA U17
France
France U17
ផព
11
France
France U17
Romania
Romania U17

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
30
France
France U17
Burkina Faso
Burkina Faso U17

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
11
France
France U17
Portugal
Portugal U17

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
13
France
France U17
Germany
Germany U17

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
13
Scotland
Scotland U17
France
France U17

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
Hungary
Hungary U17
France
France U17

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
France
France U17
Northern Ireland
Northern Ireland U17

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
France
France U17
England
England U17