តារាង - France U17, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

France
France

France U17

អ្នកតាមដាន 470

U17 European Championship QF - Group 6
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
France
France U17
3
1
2
0
5
1
4
5
2
Romania
Romania U17
3
1
2
0
4
1
3
5
3
Norway
Norway U17
3
0
3
0
2
2
0
3
4
Estonia
Estonia U17
3
0
1
2
2
9
-7
1

Next group phase
U17 WC - Group E
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
France
France U17
3
3
0
0
7
0
7
9
2
USA
USA U17
3
2
0
1
5
5
0
6
3
Burkina Faso
Burkina Faso U17
3
1
0
2
3
6
-3
3
4
Korea Republic
Korea Republic U17
3
0
0
3
2
6
-4
0

Playoffs
U17 European Championship - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Germany
Germany U17
3
3
0
0
10
1
9
9
2
France
France U17
3
1
1
1
5
5
0
4
3
Portugal
Portugal U17
3
1
1
1
3
6
-3
4
4
Scotland
Scotland U17
3
0
0
3
2
8
-6
0

Playoffs