តារាង - Jamaica, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Jamaica
Jamaica

Jamaica

អ្នកតាមដាន 5893

Copa America - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Ecuador
Ecuador
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Jamaica
Jamaica
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Mexico
Mexico
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Venezuela
Venezuela
0
0
0
0
0
0
0
0

Playoffs
Caribbean Cup - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Jamaica
Jamaica
3
2
1
0
6
1
5
7
2
Haiti
Haiti
3
1
1
1
5
4
1
4
3
Martinique
Martinique
3
1
1
1
3
4
-1
4
4
Antigua and Barbuda
Antigua and Barbuda
3
0
1
2
2
7
-5
1

Playoffs
CONCACAF Nations League - League A, Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Cuba
Cuba
0
0
0
0
0
0
0
0
2
French Guiana
French Guiana
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Honduras
Honduras
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Jamaica
Jamaica
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Nicaragua
Nicaragua
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Trinidad and Tobago
Trinidad and Tobago
0
0
0
0
0
0
0
0

Quarterfinal
Relegation
WC QF, North America - Round 2, Group E
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Guatemala
Guatemala
2
2
0
0
9
0
9
6
2
Jamaica
Jamaica
2
2
0
0
4
2
2
6
3
Dominican Republic
Dominican Republic
2
1
0
1
4
1
3
3
4
Dominica
Dominica
2
0
0
2
2
9
-7
0
5
Virgin Islands, British
Virgin Islands, British
2
0
0
2
0
7
-7
0

Main round
CONCACAF Gold Cup - Group Stage, Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
USA
USA
3
2
1
0
13
1
12
7
2
Jamaica
Jamaica
3
2
1
0
10
2
8
7
3
Trinidad and Tobago
Trinidad and Tobago
3
1
0
2
4
10
-6
3
4
Saint Kitts and Nevis
Saint Kitts and Nevis
3
0
0
3
0
14
-14
0

Quarterfinal