ទាំងអស់ - Newcastle United, England (បុរស)

Newcastle United

អ្នកតាមដាន 101.7k

១៧ មីនា ២០២៣ (សុក្រ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
១៧ មីនា
ផព
12
Nottingham Forest
Newcastle United

១២ មីនា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
១២ មីនា
ផព
21
Newcastle United
Wolves

៤ មីនា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
០៤ មីនា
ផព
20
Manchester City
Newcastle United

២៦ កុម្ភៈ ២០២៣ (អាទិត្យ)

Final
២៦ កុម្ភៈ
ផព
20
Manchester United
Newcastle United

១៨ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
១៨ កុម្ភៈ
ផព
02
Newcastle United
Liverpool

១១ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
១១ កុម្ភៈ
ផព
11
AFC Bournemouth
Newcastle United

៤ កុម្ភៈ ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
០៤ កុម្ភៈ
ផព
11
Newcastle United
West Ham

៣១ មករា ២០២៣ (អង្គារ)

Semifinal
៣១ មករា
ផព
21
Newcastle United
Southampton

២៤ មករា ២០២៣ (អង្គារ)

Semifinal
២៤ មករា
ផព
01
Southampton
Newcastle United

២១ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
២១ មករា
ផព
00
Crystal Palace
Newcastle United

១៥ មករា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
១៥ មករា
ផព
10
Newcastle United
Fulham

១០ មករា ២០២៣ (អង្គារ)

Quarterfinal
១០ មករា
ផព
20
Newcastle United
Leicester City

៧ មករា ២០២៣ (សៅរ៍)

Round 3
០៧ មករា
ផព
21
Sheffield Wednesday
Newcastle United

៣ មករា ២០២៣ (អង្គារ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
០៣ មករា
ផព
00
Arsenal
Newcastle United

៣១ ធ្នូ ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
៣១ ធ្នូ
ផព
00
Newcastle United
Leeds United

២៦ ធ្នូ ២០២២ (ច័ន្ទ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
២៦ ធ្នូ
ផព
03
Leicester City
Newcastle United

២០ ធ្នូ ២០២២ (អង្គារ)

Round 4
២០ ធ្នូ
ផព
10
Newcastle United
AFC Bournemouth

១២ វិច្ឆិកា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
១២ វិច្ឆិកា
ផព
10
Newcastle United
Chelsea

៩ វិច្ឆិកា ២០២២ (ពុធ)

Round 3
០៩ វិច្ឆិកា
ព/ន
00
Newcastle United
Crystal Palace

៦ វិច្ឆិកា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
០៦ វិច្ឆិកា
ផព
14
Southampton
Newcastle United

២៩ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
២៩ តុលា
ផព
40
Newcastle United
Aston Villa

២៣ តុលា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
២៣ តុលា
ផព
12
Tottenham Hotspur
Newcastle United

១៩ តុលា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
១៩ តុលា
ផព
10
Newcastle United
Everton

១៦ តុលា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
១៦ តុលា
ផព
00
Manchester United
Newcastle United

៨ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
០៨ តុលា
ផព
51
Newcastle United
Brentford FC

១ តុលា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
០១ តុលា
ផព
14
Fulham
Newcastle United

១៧ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
១៧ កញ្ញា
ផព
11
Newcastle United
AFC Bournemouth

៣ កញ្ញា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
០៣ កញ្ញា
ផព
00
Newcastle United
Crystal Palace

៣១ សីហា ២០២២ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
៣១ សីហា
ផព
21
Liverpool
Newcastle United

២៨ សីហា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
២៨ សីហា
ផព
11
Wolves
Newcastle United

២៤ សីហា ២០២២ (ពុធ)

Round 2
២៤ សីហា
ផព
12
Tranmere Rovers
Newcastle United

២១ សីហា ២០២២ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
២១ សីហា
ផព
33
Newcastle United
Manchester City

១៣ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
១៣ សីហា
ផព
00
Brighton & Hove Albion
Newcastle United

៦ សីហា ២០២២ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
០៦ សីហា
ផព
20
Newcastle United
Nottingham Forest

២០ កក្កដា ២០១៩ (សៅរ៍)

3rd place final
២០ កក្កដា
ផព
10
Newcastle United
West Ham

១៧ កក្កដា ២០១៩ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
១៧ កក្កដា
ផព
04
Newcastle United
Wolves

២ មេសា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
អា
១៥:៣០
00
Newcastle United
Manchester United

៥ មេសា ២០២៣ (ពុធ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
០៥ មេសា
១៩:០០
00
West Ham
Newcastle United

៨ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
០៨ មេសា
១៤:០០
00
Brentford FC
Newcastle United

១៥ មេសា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
១៥ មេសា
១១:៣០
00
Aston Villa
Newcastle United

២៣ មេសា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
២៣ មេសា
១៣:០០
00
Newcastle United
Tottenham Hotspur

២៧ មេសា ២០២៣ (ព្រហស្បតិ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
២៧ មេសា
១៨:៤៥
00
Everton
Newcastle United

៣០ មេសា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
៣០ មេសា
១៣:០០
00
Newcastle United
Southampton

៧ ឧសភា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
០៧ ឧសភា
១៥:៣០
00
Newcastle United
Arsenal

១៣ ឧសភា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
១៣ ឧសភា
១៤:០០
00
Leeds United
Newcastle United

២០ ឧសភា ២០២៣ (សៅរ៍)

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
២០ ឧសភា
១៤:០០
00
Newcastle United
Leicester City

២៨ ឧសភា ២០២៣ (អាទិត្យ)

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
២៨ ឧសភា
១៥:៣០
00
Chelsea
Newcastle United
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព