លទ្ធផល - Newcastle United, Inglaterra (បុរស)

Newcastle United
Newcastle United

Newcastle United

អ្នកតាមដាន 107.9k

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
ផព
11
Chelsea
Chelsea
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
ផព
00
Newcastle United
Newcastle United
Leicester City
Leicester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
ផព
41
Newcastle United
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
ផព
22
Leeds United
Leeds United
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
ផព
02
Newcastle United
Newcastle United
Arsenal
Arsenal

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
31
Newcastle United
Newcastle United
Southampton
Southampton

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
14
Everton
Everton
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
61
Newcastle United
Newcastle United
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
30
Aston Villa
Aston Villa
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
12
Brentford FC
Brentford FC
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
15
West Ham
West Ham
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
20
Newcastle United
Newcastle United
Manchester United
Manchester United

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
12
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
21
Newcastle United
Newcastle United
Wolves
Wolves

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
20
Manchester City
Manchester City
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
02
Newcastle United
Newcastle United
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
11
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
11
Newcastle United
Newcastle United
West Ham
West Ham

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
ផព
00
Crystal Palace
Crystal Palace
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
10
Newcastle United
Newcastle United
Fulham
Fulham

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
00
Arsenal
Arsenal
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
ផព
00
Newcastle United
Newcastle United
Leeds United
Leeds United

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
03
Leicester City
Leicester City
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
10
Newcastle United
Newcastle United
Chelsea
Chelsea

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
14
Southampton
Southampton
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
40
Newcastle United
Newcastle United
Aston Villa
Aston Villa

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
ផព
12
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
10
Newcastle United
Newcastle United
Everton
Everton

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
00
Manchester United
Manchester United
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
51
Newcastle United
Newcastle United
Brentford FC
Brentford FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
14
Fulham
Fulham
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
11
Newcastle United
Newcastle United
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
00
Newcastle United
Newcastle United
Crystal Palace
Crystal Palace

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
21
Liverpool
Liverpool
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
11
Wolves
Wolves
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
33
Newcastle United
Newcastle United
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
00
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
20
Newcastle United
Newcastle United
Nottingham Forest
Nottingham Forest

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
Rangers
Rangers
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
Newcastle United
Newcastle United
Aston Villa
Aston Villa

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
Chelsea
Chelsea
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Newcastle United
Newcastle United
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព