លទ្ធផល - Newcastle United, England (បុរស)

Newcastle United
Newcastle United

Newcastle United

អ្នកតាមដាន 130.9k

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
00
Newcastle United
Newcastle United
Southampton
Southampton

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
00
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
00
Newcastle United
Newcastle United
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
00
Wolves
Wolves
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
Fulham
Fulham
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Newcastle United
Newcastle United
Manchester City
Manchester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
00
Everton
Everton
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
00
Newcastle United
Newcastle United
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
00
Chelsea
Chelsea
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
Newcastle United
Newcastle United
Arsenal
Arsenal

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
00
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
Newcastle United
Newcastle United
West Ham
West Ham

ថ្ងៃប្រកួតទី 13
00
Crystal Palace
Crystal Palace
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
00
Newcastle United
Newcastle United
Liverpool
Liverpool

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
00
Brentford FC
Brentford FC
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
00
Newcastle United
Newcastle United
Leicester City
Leicester City

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
00
Ipswich Town
Ipswich Town
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 18
00
Newcastle United
Newcastle United
Aston Villa
Aston Villa

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
00
Manchester United
Manchester United
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
00
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 21
00
Newcastle United
Newcastle United
Wolves
Wolves

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
00
Newcastle United
Newcastle United
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
00
Southampton
Southampton
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
00
Newcastle United
Newcastle United
Fulham
Fulham

ថ្ងៃប្រកួតទី 25
00
Manchester City
Manchester City
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
00
Newcastle United
Newcastle United
Nottingham Forest
Nottingham Forest

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
00
Liverpool
Liverpool
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
00
West Ham
West Ham
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
00
Newcastle United
Newcastle United
Crystal Palace
Crystal Palace

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
00
Newcastle United
Newcastle United
Brentford FC
Brentford FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
00
Leicester City
Leicester City
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
00
Newcastle United
Newcastle United
Manchester United
Manchester United

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
00
Aston Villa
Aston Villa
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
00
Newcastle United
Newcastle United
Ipswich Town
Ipswich Town

ថ្ងៃប្រកួតទី 35
00
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 36
00
Newcastle United
Newcastle United
Chelsea
Chelsea

ថ្ងៃប្រកួតទី 37
00
Arsenal
Arsenal
Newcastle United
Newcastle United

ថ្ងៃប្រកួតទី 38
00
Newcastle United
Newcastle United
Everton
Everton