តារាង - Yemen, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Yemen
Yemen

Yemen

អ្នកតាមដាន 825

WAFF Championship - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Iraq
Iraq
4
3
1
0
5
2
3
10
2
Palestine
Palestine
4
2
1
1
6
5
1
7
3
Yemen
Yemen
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
Lebanon
Lebanon
4
1
1
2
3
4
-1
4
5
Syria
Syria
4
0
2
2
5
7
-2
2

Finals
Gulf Cup - Group Stage, Group 1
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Iraq
Iraq
3
2
1
0
7
0
7
7
2
Oman
Oman
3
2
1
0
5
3
2
7
3
Saudi Arabia
Saudi Arabia
3
1
0
2
3
4
-1
3
4
Yemen
Yemen
3
0
0
3
2
10
-8
0

Semifinal
AFC Asian Cup, Qualifications - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Palestine
Palestine
3
3
0
0
10
0
10
9
2
Philippines
Philippines
3
1
1
1
1
4
-3
4
3
Mongolia
Mongolia
3
1
0
2
2
2
0
3
4
Yemen
Yemen
3
0
1
2
0
7
-7
1

Qualified
WC QF, Asia - Group H
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
United Arab Emirates
United Arab Emirates
4
4
0
0
11
1
10
12
2
Bahrain
Bahrain
4
3
0
1
10
2
8
9
3
Yemen
Yemen
4
1
0
3
3
7
-4
3
4
Nepal
Nepal
4
0
0
4
0
14
-14
0

Main round
Next group phase