ទាំងអស់ - Yemen, ក្រុមជម្រើសជាតិ (បុរស)

Yemen
Yemen

Yemen

អ្នកតាមដាន 825

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
03
Yemen
Yemen
United Arab Emirates
United Arab Emirates

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
21
United Arab Emirates
United Arab Emirates
Yemen
Yemen

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
02
Nepal
Nepal
Yemen
Yemen

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
02
Yemen
Yemen
Bahrain
Bahrain

Qualification round 1
ផព
11
Sri Lanka
Sri Lanka
Yemen
Yemen

Qualification round 1
ផព
30
Yemen
Yemen
Sri Lanka
Sri Lanka

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
50
Iraq
Iraq
Yemen
Yemen

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
32
Oman
Oman
Yemen
Yemen

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
02
Yemen
Yemen
Saudi Arabia
Saudi Arabia

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
02
Yemen
Yemen
Mongolia
Mongolia

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
05
Yemen
Yemen
Palestine
Palestine

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
00
Philippines
Philippines
Yemen
Yemen

Qualification round 1
ផព
20
Mauritania
Mauritania
Yemen
Yemen

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
21
Iraq
Iraq
Yemen
Yemen

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
21
Yemen
Yemen
Lebanon
Lebanon

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
11
Syria
Syria
Yemen
Yemen

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
01
Yemen
Yemen
Palestine
Palestine

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
00
Bahrain
Bahrain
Yemen
Yemen

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
00
Yemen
Yemen
Nepal
Nepal