តារាង - CONCACAF Nations League 2023/2024, International

CONCACAF Nations League
CONCACAF Nations League

CONCACAF Nations League

អ្នកតាមដាន 46.4k

7
27
CONCACAF Nations League - League A, Grupo A
លេង
+/-
ពសរ
1
Trinidad y Tobago
Trinidad y Tobago
2
2
6
2
Panamá
Panamá
2
3
4
3
Guatemala
Guatemala
2
2
4
4
Martinica
Martinica
2
-2
3
5
Curazao
Curazao
2
-2
0
6
El Salvador
El Salvador
2
-3
0

Quarterfinal
Descenso
CONCACAF Nations League - League A, Grupo B
លេង
+/-
ពសរ
1
Jamaica
Jamaica
2
1
4
2
Cuba
Cuba
2
1
4
3
Honduras
Honduras
2
3
3
4
Haití
Haití
2
0
2
5
Surinam
Surinam
2
-1
1
6
Granada
Granada
2
-4
1

Quarterfinal
Descenso
CONCACAF Nations League - League B, Grupo A
លេង
+/-
ពសរ
1
Santa Lucía
Santa Lucía
2
6
6
2
Guadalupe
Guadalupe
2
5
6
3
San Cristóbal y Nieves
San Cristóbal y Nieves
2
-3
0
4
Sint Maarten
Sint Maarten
2
-8
0

Ascenso
Descenso
CONCACAF Nations League - League B, Grupo B
លេង
+/-
ពសរ
1
Nicaragua
Nicaragua
2
6
6
2
República Dominicana
República Dominicana
2
1
3
3
Montserrat
Montserrat
2
-2
3
4
Barbados
Barbados
2
-5
0

Ascenso
Descenso
CONCACAF Nations League - League B, Grupo C
លេង
+/-
ពសរ
1
San Vicente y las Granadinas
San Vicente y las Granadinas
2
2
6
2
Belice
Belice
2
1
3
3
Bermudas
Bermudas
2
-1
1
4
Guayana Francesa
Guayana Francesa
2
-2
1

Ascenso
Descenso
CONCACAF Nations League - League B, Grupo D
លេង
+/-
ពសរ
1
Puerto Rico
Puerto Rico
2
10
6
2
Guyana
Guyana
2
5
6
3
Bahamas
Bahamas
2
-6
0
4
Antigua y Barbuda
Antigua y Barbuda
2
-9
0

Ascenso
Descenso
CONCACAF Nations League - League C, Grupo A
លេង
+/-
ពសរ
1
San Martín
San Martín
2
7
6
2
Bonaire
Bonaire
1
-1
0
3
Anguila
Anguila
1
-6
0

Ascenso
Possible promotion
CONCACAF Nations League - League C, Grupo B
លេង
+/-
ពសរ
1
Aruba
Aruba
1
1
3
2
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Islas Vírgenes de los Estados U...
1
0
1
3
Islas Caimán
Islas Caimán
2
-1
1

Ascenso
Possible promotion
CONCACAF Nations League - League C, Grupo C
លេង
+/-
ពសរ
1
Dominica
Dominica
1
3
3
2
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes Británicas
1
2
3
3
Islas Turcas y Caicos
Islas Turcas y Caicos
2
-5
0

Ascenso
Possible promotion