លទ្ធផល - Jupiler Pro League 2022/2023, Belgium

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League

Jupiler Pro League

អ្នកតាមដាន 212.7k

22
11

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
20
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Westerlo
Westerlo
ផព
31
KAA Gent
KAA Gent
Standard
Standard

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
04
Standard
Standard
Cercle Brugge
Cercle Brugge
ផព
13
Westerlo
Westerlo
KAA Gent
KAA Gent

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
22
KAA Gent
KAA Gent
Cercle Brugge
Cercle Brugge
ផព
30
Westerlo
Westerlo
Standard
Standard

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
22
Standard
Standard
Westerlo
Westerlo
ផព
04
Cercle Brugge
Cercle Brugge
KAA Gent
KAA Gent

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
02
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
Royal Antwerp FC
Royal Antwerp FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
31
KRC Genk
KRC Genk
Club Brugge
Club Brugge

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
00
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Standard
Standard

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
31
KAA Gent
KAA Gent
Westerlo
Westerlo

ថ្ងៃប្រកួតទី 34
ផព
11
RFC Seraing
RFC Seraing
Westerlo
Westerlo

ថ្ងៃប្រកួតទី 33
ផព
31
Standard
Standard
Royal Charleroi SC
Royal Charleroi SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 32
ផព
20
Club Brugge
Club Brugge
RFC Seraing
RFC Seraing

ថ្ងៃប្រកួតទី 31
ផព
02
Zulte-Waregem
Zulte-Waregem
Royal Antwerp FC
Royal Antwerp FC

ថ្ងៃប្រកួតទី 30
ផព
11
Cercle Brugge
Cercle Brugge
KRC Genk
KRC Genk

ថ្ងៃប្រកួតទី 29
ផព
01
Royal Charleroi SC
Royal Charleroi SC
OH Leuven
OH Leuven

ថ្ងៃប្រកួតទី 28
ផព
30
KV Oostende
KV Oostende
Club Brugge
Club Brugge

ថ្ងៃប្រកួតទី 27
ផព
33
Zulte-Waregem
Zulte-Waregem
Kortrijk
Kortrijk

ថ្ងៃប្រកួតទី 26
ផព
22
KV Mechelen
KV Mechelen
KRC Genk
KRC Genk

ថ្ងៃប្រកួតទី 24
ផព
02
KV Oostende
KV Oostende
RSC Anderlecht
RSC Anderlecht

ថ្ងៃប្រកួតទី 22
ផព
11
Eupen
Eupen
KRC Genk
KRC Genk

ថ្ងៃប្រកួតទី 23
ផព
31
Standard
Standard
Eupen
Eupen

ថ្ងៃប្រកួតទី 20
ផព
12
Westerlo
Westerlo
OH Leuven
OH Leuven

ថ្ងៃប្រកួតទី 19
ផព
11
Standard
Standard
Sint-Truiden
Sint-Truiden

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
ផព
50
OH Leuven
OH Leuven
RFC Seraing
RFC Seraing

ថ្ងៃប្រកួតទី 16
ផព
41
KRC Genk
KRC Genk
Royal Charleroi SC
Royal Charleroi SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 15
ផព
31
KRC Genk
KRC Genk
KV Mechelen
KV Mechelen

ថ្ងៃប្រកួតទី 14
ផព
41
Cercle Brugge
Cercle Brugge
Royal Charleroi SC
Royal Charleroi SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
ផព
22
Westerlo
Westerlo
RFC Seraing
RFC Seraing

ថ្ងៃប្រកួតទី 11
ផព
20
Royal Antwerp FC
Royal Antwerp FC
Sint-Truiden
Sint-Truiden

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
ផព
02
Standard
Standard
RFC Seraing
RFC Seraing

ថ្ងៃប្រកួតទី 9
ផព
21
Royal Antwerp FC
Royal Antwerp FC
RFC Seraing
RFC Seraing

ថ្ងៃប្រកួតទី 8
ផព
12
Sint-Truiden
Sint-Truiden
Standard
Standard

ថ្ងៃប្រកួតទី 7
ផព
40
Club Brugge
Club Brugge
Cercle Brugge
Cercle Brugge

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
01
RSC Anderlecht
RSC Anderlecht
KAA Gent
KAA Gent

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
42
Royal Antwerp FC
Royal Antwerp FC
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise

ថ្ងៃប្រកួតទី 6
ផព
13
Royal Charleroi SC
Royal Charleroi SC
Club Brugge
Club Brugge

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
13
Eupen
Eupen
RFC Seraing
RFC Seraing

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
13
KV Oostende
KV Oostende
KAA Gent
KAA Gent

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
11
Club Brugge
Club Brugge
Zulte-Waregem
Zulte-Waregem

ថ្ងៃប្រកួតទី 2
ផព
10
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
Royal Charleroi SC
Royal Charleroi SC

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
22
Standard
Standard
KAA Gent
KAA Gent
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព