ទាំងអស់ - U19 Campeonato Nacional 2023/2024, Portugal

U19 Campeonato Nacional
U19 Campeonato Nacional

U19 Campeonato Nacional

អ្នកតាមដាន 15.7k

12
31

ថ្ងៃប្រកួតទី 10
00
SC Beira-Mar
SC Beira-Mar U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 17
00
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19
Sporting CP
Sporting CP U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 12
00
FC Porto
FC Porto U19
SC Braga
SC Braga U19