លទ្ធផល - U19 Campeonato Nacional 2023/2024, Portugal

U19 Campeonato Nacional
U19 Campeonato Nacional

U19 Campeonato Nacional

អ្នកតាមដាន 15.7k

12
31

ថ្ងៃប្រកួតទី 5
ផព
01
Rio Ave FC
Rio Ave FC U19
FC Famalicão
FC Famalicão U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 4
ផព
25
Academico Viseu
Academico Viseu U19
SL Benfica
SL Benfica U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 1
ផព
31
SL Benfica
SL Benfica U19
SC Lusitania Angra
SC Lusitania Angra U19

ថ្ងៃប្រកួតទី 3
ផព
31
SC Braga
SC Braga U19
Gil Vicente
Gil Vicente U19