តារាង - UEFA Euro 2024, International

UEFA Euro
UEFA Euro

UEFA Euro

អ្នកតាមដាន 3.9M

14
14
UEFA Euro - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Germany
Germany
2
2
0
0
7
1
6
6
2
Switzerland
Switzerland
2
1
1
0
4
2
2
4
3
Scotland
Scotland
2
0
1
1
2
6
-4
1
4
Hungary
Hungary
2
0
0
2
1
5
-4
0

Playoffs
UEFA Euro - Group B
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Spain
Spain
2
2
0
0
4
0
4
6
2
Italy
Italy
2
1
0
1
2
2
0
3
3
Albania
Albania
2
0
1
1
3
4
-1
1
4
Croatia
Croatia
2
0
1
1
2
5
-3
1

Playoffs
UEFA Euro - Group C
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
England
England
2
1
1
0
2
1
1
4
2
Denmark
Denmark
2
0
2
0
2
2
0
2
2
Slovenia
Slovenia
2
0
2
0
2
2
0
2
4
Serbia
Serbia
2
0
1
1
1
2
-1
1

Playoffs
UEFA Euro - Group D
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Netherlands
Netherlands
2
1
1
0
2
1
1
4
2
France
France
2
1
1
0
1
0
1
4
3
Austria
Austria
2
1
0
1
3
2
1
3
4
Poland
Poland
2
0
0
2
2
5
-3
0

Playoffs
UEFA Euro - Group E
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Romania
Romania
1
1
0
0
3
0
3
3
2
Ukraine
Ukraine
2
1
0
1
2
4
-2
3
3
Slovakia
Slovakia
2
1
0
1
2
2
0
3
4
Belgium
Belgium
1
0
0
1
0
1
-1
0

Playoffs
UEFA Euro - Group F
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Turkiye
Turkiye
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Portugal
Portugal
1
1
0
0
2
1
1
3
3
Czechia
Czechia
1
0
0
1
1
2
-1
0
4
Georgia
Georgia
1
0
0
1
1
3
-2
0

Playoffs