តារាង - UEFA Nations League 2022/2024, International

UEFA Nations League
UEFA Nations League

UEFA Nations League

អ្នកតាមដាន 675.5k

1
26
UEFA Nations League - Grupo A1
លេង
+/-
ពសរ
1
Croacia
Croacia
6
2
13
2
Dinamarca
Dinamarca
6
4
12
3
Francia
Francia
6
-2
5
4
Austria
Austria
6
-4
4

Finales
Descenso
UEFA Nations League - Grupo A2
លេង
+/-
ពសរ
1
España
España
6
3
11
2
Portugal
Portugal
6
8
10
3
Suiza
Suiza
6
-3
9
4
República Checa
República Checa
6
-8
4

Finales
Descenso
UEFA Nations League - Grupo A3
លេង
+/-
ពសរ
1
Italia
Italia
6
1
11
2
Hungría
Hungría
6
3
10
3
Alemania
Alemania
6
2
7
4
Inglaterra
Inglaterra
6
-6
3

Finales
Descenso
UEFA Nations League - Grupo A4
លេង
+/-
ពសរ
1
Países Bajos
Países Bajos
6
8
16
2
Bélgica
Bélgica
6
3
10
3
Polonia
Polonia
6
-6
7
4
Gales
Gales
6
-5
1

Finales
Descenso
UEFA Nations League - Grupo B1
លេង
+/-
ពសរ
1
Escocia
Escocia
6
6
13
2
Ucrania
Ucrania
6
6
11
3
Irlanda
Irlanda
6
1
7
4
Armenia
Armenia
6
-13
3

Ascenso
Descenso
UEFA Nations League - Grupo B2
លេង
+/-
ពសរ
1
Israel
Israel
4
2
8
2
Islandia
Islandia
4
0
4
3
Albania
Albania
4
-2
2
4
Rusia
Rusia
0
0
0

Ascenso
Descenso
UEFA Nations League - Grupo B3
លេង
+/-
ពសរ
1
Bosnia y Herzeg.
Bosnia y Herzeg.
6
0
11
2
Finlandia
Finlandia
6
2
8
3
Montenegro
Montenegro
6
0
7
4
Rumania
Rumania
6
-2
7

Ascenso
Descenso
UEFA Nations League - Grupo B4
លេង
+/-
ពសរ
1
Serbia
Serbia
6
8
13
2
Noruega
Noruega
6
0
10
3
Eslovenia
Eslovenia
6
-4
6
4
Suecia
Suecia
6
-4
4

Ascenso
Descenso
UEFA Nations League - Grupo C1
លេង
+/-
ពសរ
1
Turkiye
Turkiye
6
13
13
2
Luxemburgo
Luxemburgo
6
2
11
3
Islas Feroe
Islas Feroe
6
-3
8
4
Lituania
Lituania
6
-12
1

Ascenso
Eliminatorias de descenso
UEFA Nations League - Grupo C2
លេង
+/-
ពសរ
1
Grecia
Grecia
6
8
15
2
Kosovo
Kosovo
6
3
9
3
Irlanda del Norte
Irlanda del Norte
6
-3
5
4
Chipre
Chipre
6
-8
5

Ascenso
Eliminatorias de descenso
UEFA Nations League - Grupo C3
លេង
+/-
ពសរ
1
Kazajistán
Kazajistán
6
2
13
2
Azerbaiyán
Azerbaiyán
6
3
10
3
Eslovaquia
Eslovaquia
6
-1
7
4
Bielorrusia
Bielorrusia
6
-4
3

Ascenso
Eliminatorias de descenso
UEFA Nations League - Grupo C4
លេង
+/-
ពសរ
1
Georgia
Georgia
6
13
16
2
Bulgaria
Bulgaria
6
2
9
3
Macedonia del Norte
Macedonia del Norte
6
0
7
4
Gibraltar
Gibraltar
6
-15
1

Ascenso
Eliminatorias de descenso
UEFA Nations League - Grupo D1
លេង
+/-
ពសរ
1
Letonia
Letonia
6
7
13
2
Moldavia
Moldavia
6
4
13
3
Andorra
Andorra
6
-1
8
4
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-10
0

Ascenso
UEFA Nations League - Grupo D2
លេង
+/-
ពសរ
1
Estonia
Estonia
4
8
12
2
Malta
Malta
4
1
6
3
San Marino
San Marino
4
-9
0

Ascenso
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព