តារាង - WK-kwalificatie Europa 2021/2022, Internationaal

WK-kwalificatie Europa
WK-kwalificatie Europa

WK-kwalificatie Europa

អ្នកតាមដាន 2.6M

24
31
WK-kwalificatie Europa - Groep A
លេង
+/-
ពសរ
1
Servië
Servië
8
9
20
2
Portugal
Portugal
8
11
17
3
Ierland
Ierland
8
3
9
4
Luxemburg
Luxemburg
8
-10
9
5
Azerbeidzjan
Azerbeidzjan
8
-13
1

Gekwalificeerd
Play-offs
WK-kwalificatie Europa - Groep B
លេង
+/-
ពសរ
1
Spanje
Spanje
8
10
19
2
Zweden
Zweden
8
6
15
3
Griekenland
Griekenland
8
0
10
4
Georgië
Georgië
8
-6
7
5
Kosovo
Kosovo
8
-10
5

Gekwalificeerd
Play-offs
WK-kwalificatie Europa - Groep C
លេង
+/-
ពសរ
1
Zwitserland
Zwitserland
8
13
18
2
Italië
Italië
8
11
16
3
Noord-Ierland
Noord-Ierland
8
-1
9
4
Bulgarije
Bulgarije
8
-8
8
5
Litouwen
Litouwen
8
-15
3

Gekwalificeerd
Play-offs
WK-kwalificatie Europa - Groep D
លេង
+/-
ពសរ
1
Frankrijk
Frankrijk
8
15
18
2
Oekraïne
Oekraïne
8
3
12
3
Finland
Finland
8
0
11
4
Bosnië-Herzeg.
Bosnië-Herzeg.
8
-3
7
5
Kazachstan
Kazachstan
8
-15
3

Gekwalificeerd
Play-offs
WK-kwalificatie Europa - Groep E
លេង
+/-
ពសរ
1
België
België
8
19
20
2
Wales
Wales
8
5
15
3
Tsjechië
Tsjechië
8
5
14
4
Estland
Estland
8
-12
4
5
Wit-Rusland
Wit-Rusland
8
-17
3

Gekwalificeerd
Play-offs
WK-kwalificatie Europa - Groep F
លេង
+/-
ពសរ
1
Denemarken
Denemarken
10
27
27
2
Schotland
Schotland
10
10
23
3
Israel
Israel
10
2
16
4
Oostenrijk
Oostenrijk
10
2
16
5
Faeröer
Faeröer
10
-16
4
6
Moldavië
Moldavië
10
-25
1

Gekwalificeerd
Play-offs
WK-kwalificatie Europa - Groep G
លេង
+/-
ពសរ
1
Nederland
Nederland
10
25
23
2
Turkiye
Turkiye
10
11
21
3
Noorwegen
Noorwegen
10
7
18
4
Montenegro
Montenegro
10
-1
12
5
Letland
Letland
10
-3
9
6
Gibraltar
Gibraltar
10
-39
0

Gekwalificeerd
Play-offs
WK-kwalificatie Europa - Groep H
លេង
+/-
ពសរ
1
Kroatië
Kroatië
10
17
23
2
Rusland
Rusland
10
13
22
3
Slowakije
Slowakije
10
7
14
4
Slovenië
Slovenië
10
1
14
5
Cyprus
Cyprus
10
-17
5
6
Malta
Malta
10
-21
5

Gekwalificeerd
Play-offs
WK-kwalificatie Europa - Groep I
លេង
+/-
ពសរ
1
Engeland
Engeland
10
36
26
2
Polen
Polen
10
19
20
3
Albanië
Albanië
10
0
18
4
Hongarije
Hongarije
10
6
17
5
Andorra
Andorra
10
-16
6
6
San Marino
San Marino
10
-45
0

Gekwalificeerd
Play-offs
WK-kwalificatie Europa - Groep J
លេង
+/-
ពសរ
1
Duitsland
Duitsland
10
32
27
2
Noord-Macedonië
Noord-Macedonië
10
12
18
3
Roemenië
Roemenië
10
5
17
4
Armenië
Armenië
10
-11
12
5
IJsland
IJsland
10
-6
9
6
Liechtenstein
Liechtenstein
10
-32
1

Gekwalificeerd
Play-offs
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព