ក្រុមដំបូង Argentina - Canada (2-0), Copa America 2024, International

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Copa America
អ្នកចូលរួម
70 564
ពហុ/កដ
Mercedes-Benz Stadium
ឣជកណ
Jesus Valenzuela Saez
កំពស់មធ្យម
179.8 cm
182.4 cm
អាយុមធ្យម
28.5 ឆ្នាំ
25.4 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Lionel Scaloni
Jesse Marsch
សំណុ