តារាង Argentina - Canada (2-0), Copa America 2024, International

Copa America - Group A
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Argentina
Argentina
1
1
0
0
2
0
2
3
2
Peru
Peru
1
0
1
0
0
0
0
1
3
Chile
Chile
1
0
1
0
0
0
0
1
4
Canada
Canada
1
0
0
1
0
2
-2
0

Playoffs
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Copa America
អ្នកចូលរួម
70 564
ពហុ/កដ
Mercedes-Benz Stadium
ឣជកណ
Jesus Valenzuela Saez
កំពស់មធ្យម
179.8 cm
182.3 cm
អាយុមធ្យម
28.5 ឆ្នាំ
25.8 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Lionel Scaloni
Jesse Marsch
សំណុ