ស្ថិតិ Argentina - Canada (2-0), Copa America 2024, International

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មសិទ្ធិ

64%
36%

ទាត់បាល់ជ្រុង

7
4

ជំហរក្រៅល្បែង

1
1

ហ្វីឃីក

10
13

បោះបាល់

23
9
ស៊ុត

គ្រាប់បាល់ស៊ុតសរុប

18
10

ស៊ុតមិនចំទី

6
4

ស៊ុតចំទី

9
2

គ្រាប់បាល់ដែលបានទប់

3
4
ការការពារ

កំហុសដែលបានកើតឡើង

12
9
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

2
7
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Copa America
អ្នកចូលរួម
70 564
ពហុ/កដ
Mercedes-Benz Stadium
ឣជកណ
Jesus Valenzuela Saez
កំពស់មធ្យម
179.8 cm
182.4 cm
អាយុមធ្យម
28.5 ឆ្នាំ
25.4 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Lionel Scaloni
Jesse Marsch
សំណុ