ស្ថិតិ Northern Ireland - Denmark (2-0), UEFA European Championship, QF 2023, International

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

កម្មសិទ្ធិ

20%
80%

ទាត់បាល់ជ្រុង

2
10

ជំហរក្រៅល្បែង

1
0

ហ្វីឃីក

8
5

បោះបាល់

16
22
ស៊ុត

ស៊ុតមិនចំទី

5
10

ស៊ុតចំទី

2
3
គ្រាប់បាល់សង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី

រក្សាទុក

5
0
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
UEFA European Championship, QF
អ្នកចូលរួម
17 366
ពហុ/កដ
Windsor Park
ឣជកណ
Jérôme Brisard
គ្រប់គ្រង
Michael O'Neill
Kasper Hjulmand
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
Denmark
Denmark
Northern Ireland
Northern Ireland