វីដេអូ Northern Ireland - Denmark (2-0), UEFA European Championship, QF 2023, International

Highlights: Northern Ireland 2-0 Denmark | Video | UEFA EURO 2024
Highlights: Northern Ireland 2-0 Denmark | Video | UEFA EURO 2024
- uefa.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
UEFA European Championship, QF
អ្នកចូលរួម
17 366
ពហុ/កដ
Windsor Park
ឣជកណ
Jérôme Brisard
គ្រប់គ្រង
Michael O'Neill
Kasper Hjulmand
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
Denmark
Denmark
Northern Ireland
Northern Ireland