តារាង Northern Ireland - Denmark (2-0), UEFA European Championship, QF 2023, International

UEFA European Championship, QF - Qualifying Round, Group H
លេង
ព/ហ
អេ
+/-
ពសរ
1
Denmark
Denmark
10
7
1
2
19
10
9
22
2
Slovenia
Slovenia
10
7
1
2
20
9
11
22
3
Finland
Finland
10
6
0
4
18
10
8
18
4
Kazakhstan
Kazakhstan
10
6
0
4
16
12
4
18
5
Northern Ireland
Northern Ireland
10
3
0
7
9
13
-4
9
6
San Marino
San Marino
10
0
0
10
3
31
-28
0

Final tournament
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
UEFA European Championship, QF
អ្នកចូលរួម
17 366
ពហុ/កដ
Windsor Park
ឣជកណ
Jérôme Brisard
គ្រប់គ្រង
Michael O'Neill
Kasper Hjulmand
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
10
Denmark
Denmark
Northern Ireland
Northern Ireland