ក្រុមដំបូង Nottingham Forest - Everton (2-2), Premier League 2023, England

កម្មសិទ្ធិ

55%
45%

ស៊ុត

6
4

ស៊ុតចំទី

4
3

ទាត់បាល់ជ្រុង

3
3

ហ្វីឃីក

17
11

បោះបាល់

27
12

រក្សាទុក

1
2
វីដេអូ
MATCH HIGHLIGHTS | BRENNAN BRACE EARNS REDS A POINT | NOTTINGHAM FOREST 2-2 EVERTON | PREMIER LEAGUE
២១ ថ្ងៃមុន - youtube.com
វីដេអូ
ពាក់កណ្ដាលដំបូង1-2
+2
រង្វាន់ពិន័យ
10'
ការពិនិត្យបាល់ពិន័យ
10'
រង្វាន់ពិន័យ
9'
ស្ថិតិ

កម្មសិទ្ធិ

55%
45%

ស៊ុតចំទី

4
3
ស្ថិតិ
នរ​ណានិង​​ឈ្នះ?

47%

9%

44%

ការបោះឆ្នោត​សរុប: 2 888

MATCH HIGHLIGHTS | BRENNAN BRACE EARNS REDS A POINT | NOTTINGHAM FOREST 2-2 EVERTON | PREMIER LEAGUE
២១ ថ្ងៃមុន - youtube.com
ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
២០២៣-០៣-០៥ ១៤:០០
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
29 353
ពហុ/កដ
City Ground
ឣជកណ
John Brooks
កំពស់មធ្យម
183.4 cm
184.1 cm
អាយុមធ្យម
26.6 ឆ្នាំ
26.6 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Steve Cooper
Sean Dyche
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
២០ សីហា
ផព
11
Everton
Nottingham Forest
ដោយ​ការ​ប្រើ​គេហទំព័រ​របស់យើង អ្នកយល់ព្រម​ឱ្យ​យើងប្រើ​ឃុកឃី។
គោលនយោបាយសុចរិតភាព