តារាង Nottingham Forest - Everton (2-2), Premier League 2023, England

ពណ៌នាការប្រកួត
ចាប់ផ្តើម
ការប្រជែង
Premier League
អ្នកចូលរួម
29 353
ពហុ/កដ
City Ground
ឣជកណ
John Brooks
កំពស់មធ្យម
184.2 cm
185.3 cm
អាយុមធ្យម
25.1 ឆ្នាំ
26.5 ឆ្នាំ
គ្រប់គ្រង
Steve Cooper
Sean Dyche
សំណុ
ការប្រជុំមុននេះ
ផព
11
Everton
Everton
Nottingham Forest
Nottingham Forest